Privacy Statement Biowinkelvereniging

Biowinkelvereniging is gevestigd aan de Nieuwe Kazernelaan 2 D42, 6711 JC in Ede (GLD) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56137990. Biowinkelvereniging heeft ten doel: het stimuleren van de biologische winkelbranche in het algemeen, het verhogen van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de biologische winkelbranche en producten; het behartigen van de belangen en het optreden als woordvoerder en vertegenwoordiger van haar leden en het verbinden van de leden met alle schakels in de biologische keten.
Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Biowinkelvereniging?
Biowinkelvereniging verwerkt persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, omdat u gebruik maakt of wilt gaan maken van de Biowinkelvereniging-diensten. Hieronder vind u een overzicht van de (categorie├źn) van persoonsgegevens die wij wellicht van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Bedrijfsgegevens

Met welk doel verwerkt Biowinkelvereniging uw persoonsgegevens?
Biowinkelvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van uw lidmaatschap.
 • Het afhandelen van uw contributie, een bijdrage of een gift.
 • Om contact met u op te nemen als dit nodig is om de Biowinkelvereniging dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Beveiligen en verbeteren van onze websites.
 • Een account voor je te kunnen aanmaken op onze website.
 • Om onze diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere diensten van Biowinkelvereniging.

Met welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen, doen wij

 • omdat wij u daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd;
 • omdat het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met u hebben, uit te kunnen voeren;
 • omdat het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan uw privacybelangen;
 • omdat in sommige gevallen het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Biowinkelvereniging maakt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biowinkelvereniging) tussen zit.
Biowinkelvereniging maakt wel gebruik van profilering. Besluitvorming op basis van deze profilering gebeurt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door Biowinkelvereniging opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en voor het realiseren van de hiervoor genoemde doelstellingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biowinkelvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Biowinkelvereniging.nl.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Als je via Biowinkelvereniging.nl aangeeft dat je bedrijf lid wil worden van Biohuis, BioNederland of Biowinkelvereniging, dan wordt dit verzoek met je bedrijfsgegevens doorgegeven aan de betreffende vereniging en eventueel onderliggende sectorvereniging.

Biowinkelvereniging kan persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons diensten leveren (zoals bijvoorbeeld websitebeheerders of e-mailverwerkers). Biowinkelvereniging verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze verzameld zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Biowinkelvereniging, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van uw gegevens. Biowinkelvereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Biowinkelvereniging verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Andere websites
Op de sites van Biowinkelvereniging kunnen links staan naar andere websites. Biowinkelvereniging kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een website van Biowinkelvereniging zelf is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die wordt bezocht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Biowinkelvereniging. En u heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@Biowinkelvereniging.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, moeten wij uw identiteit kunnen controleren. In sommige gevallen kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Biowinkelvereniging heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze is bereikbaar via aanmelding@biowinkelawards.nl.

Biowinkelvereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoofd partners